Semalt: 14 aňsat ädimde Google Chrome-da web sahypasyny nädip blokirlemeli

Çagalaryňyz belli bir web sahypalarynda köp sagat geçirýärlermi ýa-da köp sanly pop we banner mahabaty bolan bir web sahypasyna duş geldiňizmi, Google Chrome-dan islenmeýän we kemsidiji web sahypalaryny blokirläp bilersiňiz. “Chrome” -yň Google tarapyndan işlenip düzülen we hödürlenýän mugt brauzerdigini bilşiňiz ýaly, ilkinji gezek 2008-nji ýylda Microsoft Windows ulanyjylary üçin işe girizildi. Soň bolsa Google Chrome macOS, Android we Linux enjamlaryna iberildi. Indi, web programmalaryny işletmek üçin esasy platforma bolup hyzmat edýär.

Internetde gezip ýörkäňiz, üçünji tarap giňeltmeleri bilen aňsatlyk bilen bloklap bilýän köp samsyk we islenmeýän web sahypalaryna duş gelip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu giňeltmeleri ulanmak islemeýän bolsaňyz, “ Semalt Digital Services” -iň ýokary hünärmeni Maýkl Braun tarapyndan kesgitlenen 14 ädim ädiň.

1-nji ädim: Web blokirleýjiňizi tapyň:

Web brauzerleriniň hemmesinde diýen ýaly Web Blokeri giňeltmesi bar. Şübheli saýtlaryň sizi gyzyklandyrmazlygy üçin ony Google Chrome-da tapmaly.

2-nji ädim: Giňeltmäni göçürip alyň:

Islenilmeýän sahypalary blokirlemek üçin giňeltmäňiz ýok bolsa, Google Chrome sazlamalarynda Mugt opsiýa basyp we islenýän giňeltmäni göçürip bilersiňiz. Göçürilenden soň, bu giňeltme kompýuter enjamyňyza girsin.

3-nji ädim: Şol web sahypasyna geçiň:

Indiki ädim, Google Chrome-da blokirlemek isleýän web sahypaňyza ýa-da blogyňyza geçmekdir.

4-nji ädim: Web bloklaýjy nyşany:

Dördünji ädimde, Sahypa bloklaýjysy diýlip atlandyrylýan gök reňkli nyşana basmaly. Web brauzeriňiziň sag tarapynda elmydama bolýar.

5-nji ädim: Wagty bölüň:

Bu ýerde bloglary ýa-da web sahypalaryny petiklemek isleýän sagatlaryňyzy, günleriňizi, hepdeleriňizi ýa-da aýlaryňyzy girizmeli. Wagt Blokda girizilmelidir we wagt bölmegi ýatdan çykarmaň.

6-njy ädim: Bloklanan saýtlary tapmak:

Indiki ädim, gözleg motory netijeleriniň sanawynda Blok sahypasynyň giňeltmelerini tapmak.

7-nji ädim: Gerekli giňeltmäni göçürip alyň:

Google Chrome-a islenýän giňeltmäni göçürip almak üçin Mugt opsiýa basyň. Giňeldişiň dürli meseleleri ýerine ýetirmegine rugsat berýän Rugsat gutusyna basmagy ýatdan çykarmaň.

8-nji ädim: Giňeldiş sazlamalary:

Indi giňeltmäňizi tutuşlygyna ýüklemek üçin “Giňeldiş sazlamalary” opsiýasyna basmaly.

9-njy ädim: URL ýazyň:

Blok saýty opsiýasyna giriň we blokirlemek isleýän URL-ňizi ýazyň. Sahypa goşmak düwmesine basmagy we isleýşiňiz ýaly köp web sahypalaryny blokirlemegi dowam etdirmegi ýatdan çykarmaň.

10-njy ädim: Hakyky tassyklamany işlediň:

Autentifikasiýa mümkinçiligini açyň we öňdäki belligi barlaň. Soňra web sahypasyny blokirlemek we açmak üçin paroly girizmeli. Gerekli paroly saýlap alanyňyzdan soň, paroly düzmek opsiýasyna basyň.

11-nji ädim: StayFocusd:

Bu ädimde, Google gözleg netijelerinde StayFocusd giňeltmesini tapmaly.

12-nji ädim: Şol giňeltmäni göçürip alyň:

Google Chrome-a islenýän giňeltmäni göçürip almak üçin Mugt opsiýa basyň. Brauzer maglumatlaryňyzda käbir üýtgeşmeler girizmegine ýol bermegi ýatdan çykarmaň.

13-nji ädim: Sahypada gezmek:

Soň bolsa, domen adyny brauzere girizip, blokirlemek isleýän web sahypaňyza geçmeli.

Stepdim 14: Giňeldilen saýlawlar:

Blokirlemek isleýän sahypaňyza wagt bölmek üçin “Advanced Options” meýdançasyna basmaly. Penjiräni ýapmazdan ozal sazlamalary ýatda saklamagy ýatdan çykarmaň.

send email